* ÁSZF *

Általános szerzôdési feltételek

Érvényes: 2012 november 1.-tôl visszavonásig.

0. Alapelvek

A KedvencRandi.hu társkeresô portál magánszemélyek részére nyújt ismerkedési és társkeresési szolgáltatást.
A Szolgáltatást a Flip Creative Kft.
adószám: 14538773-2-03 biztositja.


I. Regisztráció

A KedvencRandi.hu társkeresô portál szolgáltatásait bármely magánszemély
(továbbiakban: tag) regisztráció után veheti igénybe.
A tag tudomásul veszi, hogy az általa regisztrációkor megadott adatok publikusak.

Alapvetô:

A Tag regisztráció idôpontjában betöltötte a 14. életévét és nem ítélték el személyhez fûzôdô jogok megsértésével kapcsolatos ügyben, vagy szexuális bûncselekmény elkövetéséért, valamint nem áll semmilyen büntetô ítélet vagy határozat hatálya alatt.

A regisztráció a Felhasználási feltételekben meghatározottak szerint a szolgáltatás igénybe vételének feltétele. Ennek során a felhasználó az alábbi adatokat adja meg:
– Felhasználói név: a késôbbiekben ez jelenik meg a név helyett, ezáltal lehetséges a felhasználó azonosítása.
– E-mail cím és jelszó: megadott e-mail cím nem publikus, vagyis nem fog megjelenni sehol az oldalon, csak az aktiváláshoz szükséges adatot tartalmazó levél, valamint a rendszer használata során keletkezô értesítések fognak erre az e-mail címre érkezni. A jelszó a felhasználó azonosítására szolgál.
– Nem, születési idô: A felhasználó nemének és születési idejének megadása kötelezô, a felhasználó azonban jogosult arra, hogy az adatok többi felhasználó elôl való elrejtését kérje.
– Egyéb személyes adatok: A regisztrációs oldalon esetleg megjelenô egyéb adatok kitöltése nem kötelezô.
Jelen Megállapodás elfogadásával hozzájárulsz, hogy az általad önként megadott adatokat feldolgozzuk és törvény által meghatározott feldolgozott adatformában hirdetési tevékenységünk során felhasználjuk.


II. Az Általános szerzôdési feltételekrôl

A KedvencRandi.hu portál mûködésének rendben tartására szolgál a jelen Általános szerzôdési feltételekben (továbbiakban: ÁSZF) leírt szabályok, melyeket minden tag számára kötelezô betartani. A regisztrálás során a Szabályzatot minden tagnak lehetôsége van elolvasni. A tag regisztrálásával elfogadja az ÁSZF-ben leírtakat és magára nézve kötelezônek fogadja el.
Az ÁSZF-ben leírtak nem ismeretének és/vagy figyelmen kívül hagyásának felelôssége és következménye a tagot terheli.
Az ÁSZF tartalmát bármikor, egyoldalúan módosíthatjuk. Ez esetben a KedvencRandi.hu hirdetményben közzéteszi a változásokat. A változások hirdetményben való közzététele nem feltétele a megváltozott ÁSZF betartásának. A módosított ÁSZF legkésôbb a közzétételt követô naptári napon életbe lép.
Jelen Megállapodás kizárólag közöttünk és a tag között jön létre, harmadik személy jelen megállapodás által nem szerezhet jogot, így harmadik személy nem jogosult a Megállapodás teljesítését kikényszeríteni. Ez a rendelkezés nem vonatkozik a mi vállalatcsoportunk tagjaira, akiknek jogában áll végrehajtani a Megállapodást úgy, mintha csak mi tennénk ezt. A tag nem ruházhatja át jogait és kötelezettségeit harmadik félre.
Ugyanakkor nekünk jogunkban áll átruházni a Szolgáltatásra vonatkozó, jelen Megállapodásból származó bármely jogunkat és kötelezettségünket. Amennyiben választásunk szerint jogaink harmadik személyre szállnak, szabadulunk a jelen Megállapodásból adódó összes felelôsség alól. A Szolgáltatásra és a Weboldalra vonatkozó, valamennyi szellemi tulajdonhoz fûzôdô- és szerzôi jog kizárólagos tulajdonunkat képezi.

 

III. Adatlapok

A Tag kizárólagos felelôsséget vállal a Szolgáltatáson keresztül közzétett, és más tagok részére továbbított Adatlapja tartalmáért.
A Kedvencrandi portálon a tag az adatlapjára csak a saját valós adatait és saját tulajdonú képeit töltheti fel. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a feltöltést feltételekhez kösse, különösen a fájlok méretét, formátumát illetôen . A Kedvencrandi nem támogatja az adatok meghamisítását, megváltoztatását, a tagok valótlan adatokkal/képekkel való megtévesztését.
Minden feltöltött adat és kép ellenôrzés alá esik, melyet operátoraink végeznek.
Saját belátásuk szerint ezeket törölhetik a IX. Adatok kezelése és megsemmisítése pont alapján.
Az adatlapra nem tölthetô fel szexuális tartalmú fénykép. Nem adható meg szexuális jellegû kép vagy leírás. Az adatlapnak a jó ízlés határain belül kell maradnia.
Különleges korlátozás van érvényben az úgynevezett “bélyegképre”. Ennek mindenkor a tulajdonosról készült valós, aktuális arcképnek (vagy arcát felismerhetôen ábrázoló egyéb képnek) kell lennie. Csak fénykép tölthetô fel. Érvénytelennek számít mind a kézi, mind a számítógépes rajz, illetve a számítógéppel átszerkesztett kép. A szabályozás alapelve, hogy a másik tag ne kerüljön vizuálisan félrevezetve. A bélyegkép használata nem kötelezô.


IV. Reklámok és marketing

A KedvencRandi.hu a tag számára az általa megadott e-mail címére és/vagy telefonszámára reklámokkal támogatott e-maileket, sms-eket és telefonhívásokat indíthat, különbözô adatokat gyûjthet a tagtól, amelyekrôl az adatokat a hirdetô
partnereinek továbbíthat. Ezek a továbbított adatok alapján a tag természetesen nem válik felismerhetôvé.


V. Díjak

A KedvencRandi.hu portálra minden tag ingyenesen regisztrálhat. Az ingyenes regisztrációval alap szolgáltatásokat vehet igénybe. Extra szolgáltatások igénybevételéhez a megfelelô szintû tagsággal kell rendelkeznie, amelyet a „Díjak” menüpontban felsoroltak szerint vehet igénybe.


VI. Adatlapok törlése

Kizárható a rendszerbôl minden olyan adatlap, amelynek célja vélhetôleg nem csak a magánéleti értelemben vett ismerkedés és társkeresés hanem egyéb üzlet és/vagy magán jellegû.
Az alábbi tevékenységek tiltottak a KedvencRandi.hu portálon:
• Bármilyen szolgáltatás és/vagy termék hirdetése
• Olyan adatlapot létrehozni, amely más adatlapokhoz megtévesztô mértékben hasonlít
• Adatlapon telefonszám, név, lakcím, e-mail cím, weboldal és/vagy bármilyen elérhetôség megadása
• Adatlapon bármilyen más weboldalt megadni
• Adatlapon hamis és/vagy megtévesztô adat és/vagy kép feltöltése
• Adatlapon ártó szándékú, zaklatásra, hitelrontásra alkalmas kép és/vagy szöveg feltöltése
• Adatlapon ellenérzést, erôs indulatokat, másokkal szemben gyûlöletet keltô kép és/vagy szöveg feltöltése
• Adatlapon vallásra, nemre, fajra, bôrszínre való elítélô kép és/vagy szöveg feltöltése

Amennyiben a fenti tiltó pontok egy vagy több esetben megjelennek egy tag adatlapján, úgy a szolgáltató portálról törölhetô az adatlapjuk és így kizárhatóak a szolgáltatásból.
A fenti esetek alá nem sorolható adatlapokat, amennyiben kellô számú felhasználói panasz érkezik rájuk, egyedi elbírálással szintén kizárhatok.
Amennyiben egy tag adatlapja törlésre kerül úgy elveszti az addig vásárolt tagságát és a hozzá tartozó extra szolgáltatásokat. Ezeknek az értékét a szolgáltató nem téríti vissza a tag részére. A tag válalja, hogy kártérítést fizet bármely kárért, eljárásért, elmaradt haszonért, veszteségért, díjért, kiadásért, költségért (beleértve a megemelkedett adminisztrációs költségeket és perköltségeket teljes kártalanítási alapon), követelésért, perért és bármely más kárért és/vagy tartozásért, melyet a Szolgáltatás általa történô használatából, az általa a Szolgáltatáson keresztül közzétett információkból és/vagy egyéb más anyagból, a szerzôdés bármely megsértésébôl, bármely károkozó cselekménybôl, mulasztásból és/vagy jogszabályi kötelezettség megsértésébôl adódóan szenvedünk el.

 

VII. Zaklatás és rendbontás

A szolgáltató a legsúlyosabb szankciókkal büntet minden olyan tevékenységet, amelyrôl egyértelmûen megállapítható, hogy a tagokat normális funkciók használatában akadályozza, zavarja, ellehetetleníti, vagy egyéb módon a tagoknak nyilvánvaló kárt okoz. Ide értendôek a rosszindulatú adatlapok, hozzászólások, a közösségi funkciók ártó szándékú használata, indokolatlan mennyiségû vagy minôségû szöveg, kép, információ bevitele a rendszerbe, törvénybe ütközô vagy közízlést sértô tartalmak elhelyezése, továbbá bármilyen egyéb, a közösség szempontjából kedvezôtlen tevékenység. Zaklatásnak minôsülhet a személyes kommunikáció abban az esetben, ha azt az egyik fél erôszakolt módon igyekszik fenntartani, a másik fél egyértelmû elzárkózása ellenére.


VIII. Az elbírálás és végrehajtás módja

A szolgáltató operátorai figyelmeztetés nélkül jogosult a tagokat bizonyos szolgáltatásokból kizárni, a tagsági szinteket csökkenteni, meglévô bejegyzéseket eltüntetni vagy láthatatlanná tenni; súlyosabb esetben a rendbontót a KedvencRandi.hu használatából ideiglenesen vagy tartósan kizárni, illetôleg amikor az indokolt, hatósági eljárást kezdeményezni a rendszerben rögzített információk alapján. Ezen döntésekkel kapcsolatban sem a KedvencRandi.hu vezetôsége, sem az operator semmilyen magyarázattal, kártérítéssel, felvilágosítással nem tartozik a felhasználóknak.
Az operátorok döntése az ÁSZF-ben foglaltaktól eltérhet; ilyenkor az operátor döntése az érvényes. A döntés csak az adott esetre vonatkozik, a késôbbi hasonló helyzetekben az operátornak joga van másképpen dönteni.


IX. Adatok kezelése és megsemmisítése

A KedvencRandi.hu a tag nem publikus adatait a lehetô legnagyobb körültekintéssel kezeli, azonban nem felel ha rajta kívül álló okok miatt ezekhez harmadik személy jogosulatlanul hozzájut (pl. hacker-támadás).
A szolgáltató nem tekint bele a tag leveleibe, személyes adataiba, egészen addig, míg erre törvény, jogszabály nem kötelezi, vagy érdekeinek védelme meg nem kívánja.
A szolgáltató kijelenti, hogy a regisztráló tagoktól nem követeli meg olyan adatok nyilvántartásba adását, amelyek az adatlap és a tényleges személy közti összefüggést egyértelmûvé tennék. A felhasználók ilyen adatokat csakis szabad akaratukból, saját felelôsségre adnak személyes adatokat.
Az operátoroknak jogában áll külön indoklás nélkül a rendszerbôl bármilyen adatot eltávolítani, felhasználókat vagy velük kapcsolatos információkat megváltoztatni, megsemmisíteni, illetôleg a regisztrációt bármilyen módon korlátozni. A megsemmisített vagy elveszett adatokért a KedvencRandi.hu semmilyen felelôsséget nem vállal. Ugyanakkor minden operátor arra hivatott törekedni, hogy korlátozó, rendszabályozó jogaival csakis abban az esetben éljen, ha ez a rendszer megfelelô mûködése, a felhasználók biztonsága, a szolgáltatás minôségének fenntartása szempontjából indokolt.Jelen szerzôdés elfogadásával a tag elfogadja az Adatvédelmi nyilatkozatunkat is, amely az itt talalható linken talalható:


X. Felelôsség

A KedvencRandi nem vonható felelôsségre a tag által elszenvedett bármi nemû kár, veszteség vagy sérelem miatt amelyet a portál használata miatt szenved el.
Nem vállalunk szavatosságot a Szolgáltatásban, annak eredményeiben, hozzáférhetôségében, és/vagy a háborítatlan használatában bekövetkezett olyan hibákért, melyek a telefonhálózat vagy a vonalak, a számítógépes online rendszerek, szerverek vagy szolgáltatók, számítógépes berendezések, szoftverek, e-mail, vagy az Internet zsúfoltságából, nem megfelelô mûködésébôl adódnak.
Mi csupán a Szolgáltatást biztosítjuk, nem pedig annak eredményességét, így nem felelünk azért, ha az elôfizetés tartama alatt nem jön létre kapcsolat más Tagokkal.


XII. Jogérvényesítés

A felhasználók panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül a szolgáltatóhoz, aki minden tôle telhetôt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. Egyéb esetekben a felhasználó a mindenkor hatályos jogszabályokban foglaltak szerint érvényesítheti jogait, ennek módjáról kérésre a Szolgáltató felvilágosítást ad a support@kedvencrandi.hu email cimen.

a KedvencRandi.hu vezetôsége